محصولات و خدمات حوزه حفاظتی و امنیتی جهاد دانشگاهی خواجه نصیر الدین طوسی

گذرگاه کنترل تردد شیشه ای سریع نفررو مترویی

گذرگاه کنترل تردد شیشه ای سریع ویلچررو مترویی

گذرگاه کنترل تردد سه شاخه ویژه فضای باز

گذرگاه کنترل تردد تمام قد

گذرگاه کنترل تردد سه باله تمام قد گردان