قرارداد سه جانبه میان جهاد دانشگاهی، شرکت ناوبری هوایی ایران و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

قرارداد سه جانبه میان جهاد دانشگاهی، شرکت ناوبری هوایی ایران و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری شامل چهار قرارداد طراحی و ساخت تجهیزات فرودگاهی است.
سامانه کمک ناوبری بصری (روشنایی باند)، طراحی و ساخت 5 دستگاه برج سیار مراقبت پرواز امضا، توافقنامه های تحقیق، طراحی و ساخت سامانه کمک ناوبری فاصله یاب (DME) و طراحی و ساخت سامانه رادار ثانویه پیشرفته از موارد توافق در قراردادهاست.همچنین این قراردادها در مجموع دارای ارزش بیش از یک هزار و 600 میلیارد ریال است.
شناسایی و مستندسازی نیازهای پژوهشی و فناوری در زمینه تجهیزات هوانوردی و فرودگاهی، انجام مطالعات پژوهشی و فناوری در زمینه توسعه دانش فنی و انقتال آن، ارائه خدمات علمی، نظارتی و مشاوره ای در موضوعات مرتبط با نیازهای هوایی کشور، توسعه و بویم سازی فناوری های موردنیاز متناسب، انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مخابرات، قدرت، الکترونیک، کنترل و فناوری اطلاعات موردنیاز، اجرای طرح های پژوهشی کاربردی در حوزه های تجهیزات هوانوردی و فرودگاهی شرکت مطالعه و ساخت دستگاه های اندازه گیری و شبکه های هوشمند و سایر تجهیزات موردنیاز، از زمینه های همکاری اعلام شده است.
بر اساس گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی همچنین بهره برداری شرکت از کلیه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری پارک های علم و فناوری و مراکز رشد خلاقیت و نوآوری جهاد دانشگاهی در حوزه های موردنیاز و پیگیری و ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان و اساتید برتر و نخبه در کلیه دانشگاه های کشور از دیگر زمینه های همکاری در متن این قرارداد است.