مهندس حبیب اله اصغری به عنوان عضو شورای تسهیلات آموزشی جهاددانشگاهی منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی، مهندس حبیب اله اصغری به مدت دو سال به عنوان عضو شورای تسهیلات آموزشی جهاددانشگاهی منصوب شد.